Sklep internetowy Formes, działający pod adresem www.formes-build.pl, prowadzony jest przez Formes sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach, adres:  32-087 Zielonki, ul. Wokalna 5 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy  pod numerem 0000254995, NIP: 513-01-11-367, REGON: 120244597.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy regulamin określa zasady:

– korzystania ze sklepu internetowego Formes – pkt. III, 

– składania zamówień na towary dostępne w sklepie – pkt. IV,

– dostarczenia zamówionych towarów  – pkt. V, 

– uiszczania ceny sprzedaży za towar – pkt. VI,

– uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży pkt. VII

– zasady składania i rozpatrywania reklamacji – pkt. VIII,

– ochrony danych osobowych – pkt. IX

2.    Definicje pojęć:

– sklep internetowy/ sklep Formes: sklep prowadzony przez Formes sp. z o.o. pod adresem www.formes-build.pl

sprzedawca: Formes sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach, adres:  32-087 Zielonki, ul. Wokalna 5 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy  pod numerem 0000254995, NIP: 513-01-11-367, REGON: 120244597.

– towar: produkty oferowane na stronie sklepu internetowego  wraz z określoną ceną,

– klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego Formes, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

– konsument: klient będący osobą fizyczną dokonujący nabycia towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

regulamin sklepu internetowego: niniejszy dokument

kupujący: klient z którym zawarta została umowa sprzedaży,

– nadawca przesyłki: 32-087 Zielonki, ul. Wokalna 5, 

administrator danych osobowych: Formes sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach, adres:  32-087 Zielonki, ul. Wokalna 5 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy  pod numerem 0000254995, NIP: 513-01-11-367, REGON: 120244597.

użytkownik:  klient, który podał swoje dane osobowe.

II.    INFORMACJE O PRODUKTACH. 

1.    Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, znajdują się w oryginalnych opakowaniach producenta. 

2.    Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej sklepu Formes są cenami brutto (zawierają podatek VAT ) i podawane są w złotych polskich.

3.    Podane przy produktach ceny nie zawierają kosztu ich dostawy, który ponosi klient. Wysokość kosztów dostawy zależy od ilości zamówionego towaru oraz wyboru przez klienta sposobu dostawy i dostawcy. 

4.    Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów, przy czym zmiana ceny nie wpływa na cenę obowiązującą w dniu złożenia zamówieniu, która ma charakter wiążący.

5.    Kolory farb prezentowane na stronie sklepu internetowego mogą się znacznie różnić od rzeczywistych, co wynika z właściwości produktu i surowca, z którego jest wykonany oraz różnorodności dostępnego sprzętu  komputerowego oraz indywidualnych ustawień monitora i karty graficznej. 

6.    Przy korzystaniu z produktu należy zawsze stosować się do wskazówek producenta, w szczególności zawsze przed wykonaniem malowania należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni mało eksponowanej.

III. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.    Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na towary niezbędne jest posiadanie:

–  urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

–  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.    Przeglądanie asortymentu sklepu i składanie zamówień na towary jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.

3.    Składanie zamówień na towary znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest na stronie sklepu internetowego poprzez wypełnienie przez klienta formularza zamówienia oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub  telefonicznie.  

4.    Złożenie zamówienia poprzez formularz zamówienia stanowi świadczenie przez Formes sp. z o.o. usługi elektronicznej, jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu.

5.    Informacje o towarach znajdujące się na stronie sklepu internetowego Formes nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

6.    Umowa sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia przez sklep internetowy.

7.    Akceptacja warunków regulaminu sklepu internetowego oznacza, że klient wyraża zgodę na przesłanie przez sprzedawcę pisemnego potwierdzenia warunków umowy  na wskazany przez klienta adres mailowy.

8.    Zabrania się kupowania towarów przez klientów w celu ich dalszej odsprzedaży, dystrybucji.

9.    Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem strony internetowej sklepu można składać na adres: biuro@formes-build.pl  lub Formes sp. z o.o. 10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.    Zamówienia można składać poprzez:

– formularz zamówienia dostępny w funkcjonalności koszyk znajdujący się na stronie sklepu internetowego,

– wysyłając zamówienie na adres: biuro@formes-build.pl

2.    W celu złożenia zamówienia na stronie sklepu internetowego należy:

a) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, ilość, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

b) wybrać sposób dostawy i dostawcę,

c) wpisać dane kupującego oraz adres, na który ma nastąpić dostawa towaru a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru, 

d) jeżeli klient chce otrzymać fakturę VAT należy wpisać dane do faktury;

e) wybrać formę płatności;

f) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

3.    Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z regulaminem sklepu internetowego i potwierdzenie w formularzu zamówienia tego faktu.         

4.    Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązany jest do podania wybranego towaru, ilości, formy płatności, danych nabywcy, adresu dostawy       

5.    Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony towar jest niedostępny lub niedostępna jest ilość wskazana w zamówieniu, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. Klient w terminie 12 godzin podejmie decyzję o akceptacji zmiany terminu realizacji zamówienia  lub anulowaniu zamówienia i poinformuje o tym sklep Formes, w takim wypadku żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.   

6.    Sklep internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres e-mail w ciągu  48 godzin od otrzymania zamówienia. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz klienta.

7.    Klient może śledzić status swojego zamówienia na stronie internetowej sklepu wpisując kod zamówienia.

V. DOSTAWA TOWARÓW

1.    Termin realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych i rozpoczyna bieg:

– w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia,

– w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu środków na rachunek bankowy lub konto Pay24, PayU

2. Dostawa przesyłki do klienta odbywać się będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD lub InPost.

3.    Możliwy jest odbiór osobisty zamówień pod adresem: Zielonki k. Krakowa, ul. Wokalna 5 w godzinach pracy biura Formes Sp. z o.o. po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu odbioru.

4.    Towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

5.    Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru.

6.    Klient może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.

7.    Z przyczyn niezależnych od sprzedawcy terminy dostawy towarów mogą ulec wydłużeniu o czym klient zostanie powiadomiony na wskazany w zamówieniu adres mailowy lub telefonicznie.

8.    Sprzedawca nie ponosi wobec klienta odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie, Poczty Polskiej lub innego operatora.

9.    Sprzedawca ponosi wobec klienta pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania nadawcy przesyłki.  

VI. PŁATNOŚĆ

1.    Klient może wybrać następujące formy płatności za towar:

–  płatność przelewem – na rachunek bankowy Formes Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach

– płatność poprzez serwis Przelewy24,

– płatność za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru 

– płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

2.    Przelew na rachunek bankowy (przedpłata) odbywa się jako płatność z góry, co oznacza, że produkty są wysyłane po otrzymaniu przelewu na rachunek bankowy. Wszystkie informacje zawierające dane do przelewu wysyłane są na adres e-mail klienta w mailu potwierdzającym przyjęcia zamówienia.

3.    Płatność przez zewnętrzny system szybkich płatności – serwis Przelewy24, powoduje przekierowanie klienta do strony operatora płatności. Po wykonaniu płatności następuje przekierowanie z powrotem na stronę sklepu.

4.    Formes sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach może odmówić przyjęcia wybranej przez klienta formy płatności, w szczególności ze względu na wysokość należności za zamówiony towar, o czym klient zostanie poinformowany przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

5.    W przypadku zamówień powyżej kwoty 2 000 PLN lub realizowanych na indywidualne zamówienie sklep Formes ma prawo uzależnić realizację zamówienia od wpłaty zaliczki przez klienta, o czym klient zostanie poinformowany przed przyjęciem zamówienia.

6.    Formes sp. z o.o. nie świadczy usług w zakresie płatności wymienionych w pkt. 2 i 3, a warunki świadczenia takich usług określa stosunek prawny pomiędzy klientem, a usługodawcą obsługującym dany sposób płatności, np. bankiem, instytucją płatniczą.

7.    W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy jeśli klient nie dokona płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje ono anulowane.

8.    Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu, przy czym na żądanie klienta faktura VAT.

9.    Do chwili uiszczenia pełnej płatności za zamówiony towar pozostaje on własnością spółki Formes Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach.  

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

  1. Klient do czasu przygotowania towaru do wysyłki może wprowadzić zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie. Klient ma obowiązek przesłać oświadczenie w powyższym zakresie na adres: biuro@formes-build.pl 
  2. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia zwróci klientowi uiszczoną przez niego płatność. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient.
  3. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru lub jeżeli zamówienie realizowane jest w częściach  od daty otrzymania przez konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia.

4.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w dowolnej formie, m.in. poprzez formularz załączony do regulaminu wysyłając na adres e-mail biuro@formes-build.pl

6.    Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonej w ww. sposób.

7.    Konsument ma obowiązek zwrócić na swój koszt towar do sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru z zastrzeżeniem pkt. poniżej.

8.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu konsumentowi kosztów dostarczenia towaru tj. za dostawę od sprzedawcy do konsumenta jedynie w zakresie  najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.

9.    Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub okazania przez konsumenta dowodu jego nadania. 

11. Zwracany przez konsumenta towar musi być kompletny oraz znajdować się w oryginalnym opakowaniu producenta.

12.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru (przekroczenie zasad prawidłowego zapoznania się z zakupionym towarem).

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów których  przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. REKLAMACJA

W zakresie wad towaru powstałych w czasie transportu.

  1. Jeżeli kupujący otrzyma uszkodzoną przesyłkę lub/oraz wskazującą na uszkodzenie powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody przy uwzględnieniu zasad obowiązujących  w firmie dostarczającej przesyłkę, w którym wskazana zostanie  data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub niezgodności ilości towaru z zamówieniem. 
  2. W przypadku braku spisania protokołu szkody konieczne jest zrobienie zdjęć przesyłki.
  3. Produkt uszkodzony należy wraz z protokołem szkody, zdjęciami  oraz dowodem zakupu (fakturą VAT) odesłać na adres nadawcy przesyłki z dopiskiem „ZWROT”
  4. Koszt odesłania towaru sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
  5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek od kupującego z opcją opłaty za przesyłkę „za pobraniem.”
  6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt.

W zakresie wad towaru (rękojmia).

1.    Sprzedawca zapewnia, że oferowany w sklepie internetowym towar jest wolny od wad fizycznych lub prawnych (rękojmia).

2.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar  wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

3.    Konsument ma prawo do złożenia reklamacji jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania mu towaru.

4.    Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji, dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w sklepie internetowym (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.) oraz żądanie wymiany rzeczy sprzedanej na wolną od wad, obniżenia ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku wady istotnej.

5.    Zgłoszenie reklamacyjne może być przesłane pocztą elektroniczną na adres: biuro@formes-build.pl  lub pisemnie na adres: Formes sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach, adres:  32-087 Zielonki, ul. Wokalna 5 z dopiskiem „REKLAMACJA”.

6.    Sprzedawca w terminie 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego skontaktuje się z kupującym w celu ustalenia sposobu i miejsca gdzie należy zwrócić towar. 

7.    Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi klienta o sposobie dalszego postępowania.

8.    W przypadku uznania reklamacji sprzedawca wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar.

9.    W wypadku klienta będącego konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego towaru do sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do konsumenta. 

Gwarancja.

1.    Sprzedawca udziela gwarancji na towary nabywane w sklepie.

2.     Dochodzenie praw wynikających z rękojmi nie wyłącza możliwości dochodzenia uprawnień z gwarancji.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych pobieranych od użytkowników jest Formes sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach, adres:  32-087 Zielonki, ul. Wokalna 5 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy  pod numerem 0000254995, NIP: 513-01-11-367, REGON: 120244597.

2.    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w oparciu o przepisy  art. 6 ust. 1 lit. b,c,f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1000) , oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

3.    Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Formes sp. z o.o. danych osobowych podanych przez niego w procesie składania zamówienia  w sklepie internetowym. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Formes sp. z o.o. danych osobowych może uniemożliwiać wykonanie umowy.

4.    Administrator przetwarza dane osobowe podane przez użytkowników oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania z sklepu internetowego (w tym narzędzi użytych do korzystania z Serwisu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez administratora,

5.    Użytkownik podaje dobrowolnie następujące dane osobowe w trakcie dokonywania zakupów produktów: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji umowy.

6.    Dane przetwarzane:

– w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży bądź do czasu  wygaśnięcia uprawnień z tytułu złożonej reklamacji.

– dla celów kontaktu z administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

– w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

7.    Dane osobowe w żadnym wypadku nie są sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w niniejszym dokumencie.

8.    W przypadku użytkownika, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych (serwis płatności PayU, Pay24) lub kartą płatniczą, administrator    udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika niezbędne do świadczenia usługi takie jak: adres IP, adres e-mail, imię, nazwisko, kod kraju, nazwa (firma) przedsiębiorcy, numer NIP, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności,  bezpośrednio realizującym na rzecz administratora zawartą z użytkownikiem umowę.

9.    Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez użytkownika drogą elektroniczną.

10. W celach statystycznych strona internetowa sklepu wykorzystuje pliki cookies tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Sprzedawca zastrzega, że nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu. Korzystanie przez klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu klienta. 

11.  Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
– dostępu do danych,
– sprostowania danych,
– usunięcia danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12.    Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@formes-build.pl

13.    Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania wniosku e-mail na adres: biuro@formes-build.pl .

14.    W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez administratora użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie informacje o produktach, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody Formes Spółka z o.o.

2.  Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej.

3. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

– zwrócenia się do powiatowego rzecznika praw konsumenta,

– poprzez platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) www.ec.europa.eu/consumers/odr

4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a klientem nie będącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy. .

5. Formes Sp. z o .o. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.formes-build.pl.

6. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu w tym również obejmuje wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w związku z realizacją umowy sprzedaży.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 r.